Všeobecné obchodné podmienky poskytovania reklamných služieb na portáloch siete internet.sk

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Prevádzkovateľom internetového portálu internet.sk je spoločnosť internet.sk, a. s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 47 709 537, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo: 5933/B, ktorý je oprávnený poskytovať reklamu na všetkých svojich stránkach i na stránkach svojich zmluvných partnerov.
 2. Objednávateľ reklamnej kampane (ďalej len "objednávateľ") je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, priamy zákazník alebo sprostredkovateľ, ktorý využíva reklamné služby na internetovom portáli internet.sk, a to za peňažnú odplatu alebo aj za nepeňažné protiplnenie.
 3. Týmto sa upravujú Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa pre poskytovanie reklamných služieb na portáli internet.sk (ďalej len „VOP“).

II. Objednávka

 1. Reklamný priestor na internetových stránkach prevádzkovateľa sa objednáva na základe písomnej objednávky (príp. vo forme e-mailu). Objednávka sa stáva právoplatnou a záväznou až po písomnom potvrdení obidvomi zmluvnými stranami.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku, ak bola táto objednávka doručená v lehote kratšej ako 4 pracovné dni pred prvým plánovaným uverejnením komerčného prvku.
 3. Objednávka reklamných služieb musí obsahovať nasledovné náležitosti:
  1. Názov spoločnosti a jej sídlo
  2. Poštovú adresu a PSČ
  3. IČO, IČ DPH
  4. Aktuálne fakturačné údaje
  5. Meno a priezvisko zodpovednej osoby
  6. Telefón, fax
  7. Kompletné inzertné podklady k reklamnej kampani a to:
  8. Názov spoločnosti a jej sídlo
   1. Meno zadávateľa
   2. Klient
   3. Názov reklamnej kampane
   4. Umiestnenie reklamného prvku (ak ide o reklamný banner)
   5. Špecifikácia reklamného formátu (reklamný banner alebo reklamný e-mail)
   6. Termín reklamnej kampane
   7. Dohodnutý počet impresií (prípadne dohodnuté obdobie, či dohodnutý počet adresátov ak ide o reklamný e-mail)
   8. Cenu kampane podľa dohodnutých podmienok (cenník prevádzkovateľa)
   9. Výšku agentúrnej provízie (platí len pre reklamné a mediálne agentúry)
   10. Podpis zodpovednej osoby a pečiatka zadávateľa
   11. Kreatívu reklamnej kampane (Všetky náležitosti kreatívy reklamnej kampane sú uvedené v technickej špecifikácii jednotlivých formátov.)
 4. Prevádzkovateľ je viazaný iba objednávkou, ktorú platne prijal. Riadne podpísaná a doručená objednávka sa na účely týchto VOP ďalej považuje za Zmluvu o poskytnutí reklamných služieb. Prijatím objednávky sa prevádzkovateľ zaväzuje vykonať reklamné služby podľa objednávky a VOP a objednávateľ zaplatiť cenu podľa aktuálneho platného cenníka produktov a služieb prevádzkovateľa ku dňu prijatia objednávky. Prevádzkovateľ príjme iba objednávku, ktorá obsahuje náležitosti podľa bodu II.III. VOP.
 5. Zmena akýchkoľvek náležitostí zmluvy o poskytnutí reklamných služieb, pokiaľ v týchto VOP nie je výslovne uvedené inak, je možná len na základe písomnej dohody objednávateľa a prevádzkovateľa.

II. Objednávka

 1. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za reklamnú kampaň (ďalej len „Cena“) podľa aktuálneho platného cenníka produktov a služieb prevádzkovateľa (ďalej len „Cenník“). Ceny v cenníku aj individuálnej ponuke sú uvádzané bez DPH. Objednávateľ je povinný si v prípade nejasností vyžiadať aktuálny Cenník platný v dobe zadania objednávky resp. pred podpisom zmluvy o poskytovaní reklamnej kampane. Podpisom objednávky objednávateľ vyhlasuje, že bol oboznámený s Cenníkom.
 2. Prevádzkovateľ má právo požadovať od objednávateľa platbu vopred. V takom prípade vystaví po obdržaní potvrdenej objednávky preddavkovú faktúru (v závislosti od rozhodnutia prevádzkovateľa až do výšky 100%) za reklamnú kampaň. Objednávateľ je povinný uhradiť preddavkovú faktúru do termínu splatnosti, najneskôr však 4 pracovné dni pred začiatkom reklamnej kampane.
 3. Prevádzkovateľ vystaví koncovú faktúru na celkovú fakturovanú sumu, od ktorej je odpočítaný prípadný preddavok, do 15 dní po ukončení reklamnej kampane, v prípade dlhodobej kampane raz mesačne, a to do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich vystavenia.
 4. Faktúry zasielané zahraničným partnerom môžu byť vystavené v zahraničnej mene a budú prepočítané kurzom Národnej banky Slovenska ku dňu vystavenia faktúry. Bankové poplatky vyplývajúce z prevodu kontrahovaných čiastok zo zahraničia sú hradené výlučne objednávateľom.
 5. Za platbu nie je považované vystavenie šeku alebo zmenky bez príslušného prevodu finančných prostriedkov na účet prevádzkovateľa.
 6. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet prevádzkovateľa.
 7. Objednávateľ si je vedomý, že mu môže byť za každý deň omeškania platby účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,1% z dlžnej sumy.
 8. Prípadné námietky voči vystavenej faktúre je objednávateľ povinný uplatniť u prevádzkovateľa najneskôr do 7 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, v opačnom prípade sa faktúra považuje za riadne vystavenú.
 9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezahájiť objednanú a potvrdenú reklamnú kampaň objednávateľa, prípadne bežiacu reklamnú kampaň prerušiť alebo úplne zastaviť, ak si objednávateľ neplní finančné alebo iné záväzky voči prevádzkovateľovi, alebo ak je objednávateľ v likvidácii či konkurze. V takomto prípade zodpovedá objednávateľ za škody, ktoré uvedeným neplnením prevádzkovateľovi, či tretej strane vzniknú a konanie prevádzkovateľa sa nepovažuje za porušenie dohody o poskytnutí plnenia dodávateľovi zo strany prevádzkovateľa.    

IV. Storno Zmluvy

 1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a tým zrušiť potvrdenú kampaň v prípade, ak zašle písomné odstúpenie od Zmluvy, ktoré musí byť preukázateľne doručené prevádzkovateľovi najneskôr do 7 dní pred stanoveným termínom začatia reklamnej kampane.
 2. V prípade ak, odstúpenie od Zmluvy bude doručené neskôr ako v lehote uvedenej v bode IV.I. VOP bude objednávateľovi účtovaný storno poplatok vo výške 100% ceny objednanej reklamnej kampane.

V. Práva, povinnosti a zodpovednosť objednávateľa

 1. Objednávateľ je povinný dodať prevádzkovateľovi všetky potrebné inzertné a grafické podklady na vykonanie reklamnej kampane (ďalej len „Podklady“), v kvalite a v rozsahu požadovanej prevádzkovateľom najneskôr do 4 kalendárnych dní pred dňom plánovaného začiatku reklamnej kampane.
 2. Obsah Podkladov musí byt v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a to najmä s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ustanoveniami piatej hlavy prvej časti zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 3. V prípade, ak objednávateľ dodá prevádzkovateľovi Podklady na vyhotovenú reklamu na uverejnenie, prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu a vyhotovenie reklamy, ako aj za chyby reklamy vzniknuté z dôvodu nedostatočne vyhovujúcej kvality reklamných prvkov.
 4. V prípade neskorého, neúplného, alebo nekvalitného dodania Podkladov, doba reklamnej kampane nebude predlžená o dobu zodpovedajúcu omeškania objednávateľa a objednávateľ nemá nárok na vrátenie zaplatenej Ceny, alebo jej pomernej časti.
 5. Prevádzkovateľ nie je povinný vykonať reklamnú kampaň, ak objednávateľ nedodá Podklady v kvalite alebo v rozsahu požadovanej, alebo v lehote uvedenej v bode V.I. VOP, alebo podklady budú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 6. Ak objednávateľ nedodá Podklady v kvalite, alebo v rozsahu požadovanej prevádzkovateľom, alebo v lehote podľa bodu V.I. VOP, alebo podklady budú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je prevádzkovateľ oprávnený vykonať reklamnú kampaň s použitím verejne prístupných (na internete a pod.) podkladov o objednávateľovi, alebo je prevádzkovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Ak Zmluva neurčí inak, v prípade odstúpenia prevádzkovateľa od Zmluvy z uvedených dôvodov, je objednávateľ povinný zaplatiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 80% Ceny dohodnutej podľa Zmluvy a to na základe faktúry vystavenej prevádzkovateľom. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
 7. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za kvalitu a obsah reklamy umiestnenej na stránkach prevádzkovateľa v rámci poskytovaných reklamných služieb a zbavuje prevádzkovateľa nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných tretími osobami v súvislosti s umiestnenou reklamou.
 8. Objednávateľ uzatvorením Zmluvy dáva prevádzkovateľovi súhlas so šírením reklamných prvkov prostredníctvom Internetu a potvrdzuje, že je nositeľom všetkých práv výrobcu, autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu dát (resp. diel) v dodanej podobe a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného oprávneného subjektu. V opačnom prípade je objednávateľ povinný do odovzdania Podkladov, na ktorých viaznu práva tretích osôb (najmä autorské a priemyselné práva) zabezpečiť na vlastné náklady všetky potrebné súhlasy tretích osôb podľa príslušných zákonných ustanovení. Objednávateľ je plne zodpovedný za porušenie práv tretích osôb viaznucich na Podkladoch a v súvislosti so šírením reklamných prvkov prostredníctvom Internetu v dodanej podobe. Objednávateľ je povinný uhradiť prevádzkovateľovi všetku jemu vzniknutú škodu v súvislosti s uplatnením nárokov tretích osôb z dôvodu porušenia ich práv viaznucich na Podkladoch a iných reklamných prvkoch.
 9. Na vyžiadanie prevádzkovateľa je objednávateľ povinný doložiť skutočnosti týkajúce sa práv tretích osôb (najmä autorských práv) a iných relevantných údajov hodnovernými dôkazmi.
 10. Objednávateľ uzatvorením Zmluvy súhlasí so spracovaním, poskytnutím, sprístupnením a zverejnením svojich osobných údajov podľa zákona 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
 11. Objednávateľ má právo na dodanie štatistík po ukončení reklamnej kampane. Dodanie reklamných štatistík sa poskytuje výlučne osobe, ktorá je zodpovedná za objednávanie reklamného priestoru.
 12. Za nedodržanie uvedených podmienok alebo požiadaviek zodpovedá objednávateľ v plnom rozsahu a plne zodpovedá za takto vzniknuté následky.

VI. Práva, povinnosti a zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ má právo odmietnuť vykonať reklamnú kampaň a odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak je obsah reklamy v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky a to najmä s ustanoveniami zákona č. 147/2001 Z. z o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ustanoveniami piatej hlavy prvej časti zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Prevádzkovateľ má výlučné právo odmietnuť vykonanie reklamnej kampane s okamžitou platnosťou najmä v nasledujúcich prípadoch:
  1. ak je reklama je v rozpore s platnými zákonmi SR,
  2. ak reklama ohrozuje dobré mravy a môže vážnym spôsobom narušiť verejný poriadok,
  3. ak reklama obsahuje posolstvo už existujúceho klienta prevádzkovateľa a zadávateľa, prípadne ak jeho klient je priamym konkurentom tohto existujúceho klienta,
  4. ak reklama nezodpovedá technickým špecifikáciám prevádzkovateľa,
  5. ak reklama nezodpovedá záujmom prevádzkovateľa,
  6. ak prevádzkovateľ zistí, že svoj záväzok nemôže splniť z dôvodu technických chýb, alebo iných nedostatkov podkladov dodaných zadávateľom, alebo pokiaľ zistí, že zverejnením informácií dodaných zadávateľom by prišlo k porušeniu povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo k protiprávnemu zásahu do právom chránených záujmov alebo tretích osôb, alebo k porušeniu dobrých mravov.
 3. Prevádzkovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi odmietnutie reklamnej kampane podľa bodov VI.I., VI.II. a to písomnou formou. Takéto oznámenie sa považuje za právny úkon okamžitého odstúpenia od platnej Zmluvy.

VI. Reklamácie

 1. V prípade, ak dôjde v priebehu poskytovania reklamných služieb podľa Zmluvy k vadám na strane prevádzkovateľa, je objednávateľ oprávnený tieto vady u prevádzkovateľa písomne reklamovať najneskôr do 7 dní odo dňa, kedy tieto vady zistil alebo mohol zistiť, inak toto právo objednávateľa zaniká.
 2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na reklamáciu reagovať do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa.
 3. V prípade uznania reklamácie prevádzkovateľ vykoná nápravu bez zbytočného odkladu.
 4. V prípade nefunkčnosti poskytovaných služieb spôsobených zavinením prevádzkovateľa po dobu dlhšiu ako 6 hodín počas 1 dňa, je objednávateľ oprávnený požadovať primeranú zľavu z Ceny, alebo náhradu zle poskytnutej reklamnej kampane alebo jej časti. Toto sa nevzťahuje na časový interval, v ktorom je reklama objednávateľa automaticky zobrazovaná reklamným systémom podľa objednaného objemu inzercie.
 5. Za vady na strane prevádzkovateľa sa nepovažujú výkyvy v návštevnosti jednotlivých stránok prevádzkovateľa.
 6. Prípadné námietky objednávateľa voči vystaveným faktúram je objednávateľ povinný uplatniť písomne u prevádzkovateľa do 7 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, inak sa faktúra považuje za riadne vystavenú.

VII. Záverečné ustanovenia

 1. Všeobecné obchodné podmienky inzercie na portáli www.internet.sk sú platné od 1.6.2015.
 2. VOP sú záväzné pre všetky objednávky vzťahujúce sa k inzercii portálu www.internet.sk.
 3. Podmienky tu ustanovené je možné meniť len formou písomnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a objednávateľom, alebo potvrdením objednávky.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodržanie svojich záväzkov podľa potvrdenej objednávky, ktoré bolo spôsobené vyššou mocou a to napr. vojnou, občianskymi nepokojmi, štátnou alebo miestnou pohotovosťou, prípadnými legislatívnymi zmenami, počasím, zemetrasením, prírodnými katastrofami, technickými poruchami spojov, dodávkou elektriny, alebo inými udalosťami.
 5. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať údaje a informácie získané v rámci spolupráce tretím osobám, inak zodpovedajú za škody, ktoré vzniknú poškodenej strane porušením tohto ustanovenia.
 6. Vzťahy neupravené sa riadia všeobecne záväznými predpismi a platnými zákonmi Slovenskej republiky.
 7. Zadávateľ si tieto VOP prečítal, súhlasí s nimi a prehlasuje, že ich bude dodržiavať.

Do siete internet.sk patria portály Dnes24, Šport7, iMeteo, Zdravie, Rodinka, ePhoto, Fony, Dohliadač, Cvičte, ĽudiaĽuďom. Spoločnosť internet.sk, a.s., obchodne zastrešuje aktivity všetkých online médií zapojených v sieti. Skupina internet.sk patrí podľa metodiky IAB Slovakia (AIMmonitor) medzi TOP 10 najväčších prevádzkovateľov webových projektov na Slovensku.

Internet.sk